Journal Detail

Journal Title
Kecerdasan Emosi Penyesuaian Diri Situasi Covid-19 Dalam Kalangan Wanita Berkerjaya di Universiti Malaysia Sabah
Download Hit
138
Abstract
Kecerdasan Emosi Sosial Model Bar-On mempunyai lima komponen utama iaitu komponen Intrapersonal, Interpersonal, Penyesuaian, Pengurusan Stres dan Mood Umum. Komponen Penyesuaian mempunyai tiga kemahiran iaitu Ujian Realiti, Fleksibiliti dan Penyelesaian Masalah. Rekabentuk kajian adalah Kuasi Eksperimen dengan seramai 11 orang kakitangan wanita yang berkeluarga terlibat dalam kajian ini. Soal selidik Emotional Quotient Inventory (EQ;I) digunakan untuk mengukur objektif kajian ini. Hasil daripada kajian yang dilakukan secara perseorangan didapati terdapat perubahan skor di kalangan beberapa orang responden selepas intervensi. Namun analisis secara berkumpulan menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Dapatan kajian yang selanjutnya dibincangkan dalam kertas kerja ini.
Download

About Author
    Author Name
    . NurFarhana Ardilla Aftar
    Background
    Website
    Blog