Journal list


Volume List
Search By : Author Keyword Publication Date Volume

Page

The Correlation of Neighbourhood Assets, Personality, and Resistance to Peer Influence among Poor Urban Youth Living in the Metropolitan City of Kuala Lumpur

Nor Ba’yah Abdul Kadir and Suzana Mohd. Hoesni

Volume : vol 4

Publication Date : 2020-12-12

Keywords : community, psychology, youth, social sustainability, Malaysia

Abstract : This study examines the correlation of neighbourhood assets, personality, and resistance to peer influence among urban poor youth living in the disadvantaged community of Kuala Lumpur. A total of 448 participants living in low-income apartments in Kuala Lumpur, aged between 13 and 24 years old were requested to complete a set of standardised questionnaires to measure neighbourhood assets (Neighbourhood Developmental Assets Questionnaire), personality (Big Five Inventory short version), and resistance to peer influence (Resistance to Peer Influence). The correlation analysis showed that three dimensions of neighbourhood assets and three types of personality were significantly correlated to resistance to peer influence while other dimensions were not significant. These findings are explained in terms of social and psychological context concerning positive youth development to promote social sustainability.

Disclaimer
DISCLAIMER

The editors and publisher of Journal of Psychology and Social Health have made every possible effort to verify the accuracy of all information contained in this publication. Any opinions, discussions, views, and recommendations expressed in the article are solely those of the authors and are not of Journal of Psychology and Social Health, its editors or its publisher. Journal of Psychology and Social Health, its editors and its publisher will not be liable for any direct, indirect, consequential, special, exemplary, or other damages arising there from.

Download Hit : 911

More Info | Full Paper


Strategi Kesejahteraan Hidup: Perspektif dalam Kalangan Gelandangan

Muhammad Faheem Mohd Dahlan dan Muhammad Idris Bullare @ Bahari

Volume : vol 4

Publication Date : 2020-12-12

Keywords : kesejahteraan hidup, kajian kes, gelandangan, analisis tematik

Abstract : Tujuan kajian ini adalah untuk memahami strategi yang diperoleh daripada golongan gelandangan dalam meningkatkan kesejahteraan hidup. Kajian ini telah menggunakan reka bentuk kajian kes instrumental (Stake, 1995). Seramai 10 orang daripada golongan gelandangan telah diambil sebagai responden kajian. Data yang telah dikumpul dan dianalisis dengan menggunakan analisis tematik. Sebanyak lima tema keseluruhan berkaitan dengan strategi yang dimiliki oleh golongan gelandangan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Tema strategi yang telah dibentuk ialah, (a) berfikiran positif, (b) komunikasi interpersonal, (c) hubungan sosial, (d) penetapan kendiri, dan (e) pengurusan rohani. Kajian ini membolehkan golongan gelandangan, institusi keluarga, pemegang taruh dan masyarakat dapat memahami bagaimana untuk membantu dalam meningkatkan kesejahteraan hidup terutamanya dalam kalangan gelandangan. Golongan ini juga ingin berdikari, menyumbang kepada masyarakat, justeru menghapuskan stigma terhadap golongan gelandangan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran awal berkaitan dengan isu kesejahteraan hidup dalam kalangan gelandangan. Implikasi dan cadangan turut dibincangkan di akhir penulisan ini untuk pengkaji di masa akan datang dapat menjalankan kajian dalam bidang psikologi khususnya subjek dalam kalangan gelandangan.

Disclaimer
DISCLAIMER

The editors and publisher of Journal of Psychology and Social Health have made every possible effort to verify the accuracy of all information contained in this publication. Any opinions, discussions, views, and recommendations expressed in the article are solely those of the authors and are not of Journal of Psychology and Social Health, its editors or its publisher. Journal of Psychology and Social Health, its editors and its publisher will not be liable for any direct, indirect, consequential, special, exemplary, or other damages arising there from.

Download Hit : 1115

More Info | Full Paper


Kesan Latihan Mindfulness Acceptance Commitment-Physical (MAC-P) ke atas Efikasi Kendiri dan Kekuatan Mental dalam Aktiviti Fizikal

Nur Haziyanti Mohamad Khalid, Nelfianty Mohd Rasyid, Norsilawati Abdul Razak,Siti Amalina Ahmad Tajuddin dan Heny Setyawati

Volume : vol 4

Publication Date : 2020-12-12

Keywords : Mindfulness Acceptance Commitment-Physical (MAC-P), Psychological Skills Training (PST), kekuatan mental, efikasi kendiri, aktiviti fizikal

Abstract : Kajian ini bertujuan menguji kesan latihan Mindfulness Acceptance Commitment-Physical (MAC-P) untuk meningkatkan kekuatan mental dan efikasi kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal. MAC-P digandingkan bersama Psychological Skills Training (PST) dalam kajian ini sebagai latihan mental untuk aktiviti berbentuk aerobik dan anaerobik. Kajian ini telah menggunakan reka bentuk kuasi-eksperimen. Subjek terdiri daripada pelajar semester satu Sains Kejurulatihan, yang diagihkan kepada kumpulan MAC-P (n=21), PST (n=21) dan kawalan (n=21). Instrumen kajian terdiri daripada ujian Bleep dan Wingate, Mental Toughness Questionnaire (MTQ), dan skala efikasi kendiri yang diadaptasi dari Bandura (2006). Analisis Covariance (ANCOVA) menunjukkan kesan intervensi yang signifikan ke atas kekuatan mental [F(2,59)=4.93, p<0.05], dan efikasi kendiri [F(2,59)=38.39, p<0.05]. Semasa pasca ujian, kumpulan MAC-P menunjukkan skor yang tinggi bagi efikasi kendiri (87.12±1.71), manakala kumpulan PST (25.68±0.853) memperoleh skor kekuatan mental tertinggi berbanding kumpulan MAC-P (23.50±.846) dan kawalan (21.91±.0.842). Kesimpulannya, MAC-P dan PST mempunyai kesan signifikan terhadap peningkatan prestasi kekuatan mental dan efikasi kendiri dalam aktiviti aerobik dan anaerobik. Ini menunjukkan bahawa MAC-P boleh menjadi alternatif ke arah peningkatan prestasi fizikal selain daripada PST. Oleh yang demikian, hasil kajian ini boleh dijadikan sebagai garis panduan kepada jurulatih dan individu untuk memperbaiki prestasi aktiviti fizikal, khususnya aktiviti yang berbentuk aerobik dan anaerobik

Disclaimer
DISCLAIMER

The editors and publisher of Journal of Psychology and Social Health have made every possible effort to verify the accuracy of all information contained in this publication. Any opinions, discussions, views, and recommendations expressed in the article are solely those of the authors and are not of Journal of Psychology and Social Health, its editors or its publisher. Journal of Psychology and Social Health, its editors and its publisher will not be liable for any direct, indirect, consequential, special, exemplary, or other damages arising there from.

Download Hit : 2026

More Info | Full Paper


Kesejahteraan Psikologi dalam Kalangan Atlet Sukan di Institusi Pengajian Tinggi

Mohd Dahlan A. Malek dan Ida Shafinaz Mohamed Kamil

Volume : vol 4

Publication Date : 2020-12-12

Keywords : kesejahteraan psikologi, motivasi, stres, daya tahan, atlet sukan

Abstract : Kajian ini dijalankan bertujuan untuk melihat kesejahteraan psikologi dalam kalangan atlet sukan di Institusi Pengajian Tinggi di Malaysia. Seramai 113 responden terlibat dalam kajian ini dengan menggunakan intrumen Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ), Depression, Anxiety and Stress Scale-21 (DASS-21), Brief Resilient Coping Scale (BRCS) dan Ryff’s Psychological Well-Being Scale (RPWS). Kajian mendapati bahawa stres dan motivasi mempengaruhi kesejahteraan psikologi para atlet. Selain itu, dapatan kajian mendapati bahawa terdapat hubungan antara stres dan daya tahan dalam menangani permasalahan yang berkaitan dengan psikologi dalam kalangan atlet. Dapatan kajian juga mendapati bahawa daya tahan berperanan sebagai moderator di antara stres dan kesejahteraan psikologi dalam kalangan atlet sukan di Institusi Pengajian Tinggi di Malaysia. Dapatan kajian ini penting untuk pihak Pengurusan Institusi Pengajian Tinggi agar memfokuskan kepada faktor psikologi untuk mengetahui tahap kesejahteraan psikologi para atlet dan juga punca stres serta tahap motivasi mereka agar mereka dapat berjaya dalam sukan dan juga pelajaran mereka.

Disclaimer
DISCLAIMER

The editors and publisher of Journal of Psychology and Social Health have made every possible effort to verify the accuracy of all information contained in this publication. Any opinions, discussions, views, and recommendations expressed in the article are solely those of the authors and are not of Journal of Psychology and Social Health, its editors or its publisher. Journal of Psychology and Social Health, its editors and its publisher will not be liable for any direct, indirect, consequential, special, exemplary, or other damages arising there from.

Download Hit : 8640

More Info | Full Paper


Pengaruh Beban Penjagaan terhadap Dimensi Kualiti Hidup: Kawalan Diri sebagai Mediator dalam Kalangan Penjaga Utama Pesakit Kanser di Hujung Nyawa

Wanda Kiyah George Albert, Mohd Haazik Mohammed, Steward Lindong, Azlinda Azman, Zulkarnain Hatta dan Adi Fahrudin

Volume : vol 4

Publication Date : 2020-12-12

Keywords : beban penjagaan, ketegangan personal, ketegangan peranan, kawalan diri, penjaga utama, pesakit kanser di hujung nyawa

Abstract : Kemajuan dalam bidang perubatan telah menyebabkan berlakunya peralihan peranan di dalam aktiviti penjagaan pesakit kronik terutamanya pesakit yang berada pada fasa terminal ini. Peralihan penjagaan dari hospital ke rumah memerlukan penjaga utama yang terdiri daripada ahli keluarga untuk melakukan pelbagai usaha dalam berhadapan dengan pelbagai cabaran dan isu yang melibatkan penjagaan saat akhir selain daripada perlu menerima hakikat akan pemergian ahli keluarga mereka. Tanpa pengetahuan dan persediaan yang rapi, penjaga utama cenderung untuk merasa terbeban dengan peranan baru yang perlu mereka galas dan sekaligus memberikan kesan secara tidak langsung kepada kehidupan penjaga terutamanya ke atas beberapa dimensi dalam kualiti hidup mereka. Kajian ini dijalankan bagi mengenal pasti pengaruh beban penjagaan terhadap dimensi kualiti hidup dan melihat peranan kawalan diri yang berperanan sebagai mediator terhadap beban penjagaan dan dimensi kualiti hidup dalam kalangan penjaga utama pesakit kanser dalam fasa terminal. Kajian ini merupakan kajian keratan rentas yang melibatkan 97 orang penjaga utama pesakit kanser fasa terminal dengan menggunakan persampelan bertujuan. Soal selidik The Adult Carer Quality-of-Life Questionnaire (AC-QoL), Zarit Burden Interview (J-ZBI-8) dan Pearlin’s Sense of Mastery telah digunakan di dalam kajian ini. Berdasarkan analisis data menggunakan Smart-PLS 3.2.8, analisis secara langsung menunjukkan bahawa subskala di dalam beban penjagaan iaitu ketegangan peranan mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap kualiti hidup dalam aspek sokongan kepada penjaga, kawalan dalam tekanan menjaga, perkembangan diri dan keupayaan untuk menjaga. Manakala subskala di dalam beban penjagaan iaitu ketegangan personal mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap kualiti hidup dalam aspek tekanan menjaga. Seterusnya analisis hubungan tidak langsung pula menunjukkan bahawa kawalan diri didapati tidak berperanan sebagai pengantara dalam hubungan antara beban, tekanan penjagaan dan kualiti hidup penjaga utama. Kajian ini telah memberi implikasi kepada penjagaan dalam kalangan keluarga yang mengalami beban penjagaan terutamanya dalam aspek ketegangan peranan dan personal mereka sehingga menjejaskan beberapa dimensi kualiti hidup mereka. Dalam usaha untuk meningkatkan dimensi di dalam kualiti hidup penjaga utama pesakit kanser di hujung nyawa ini, pekerja sosial merupakan profesion menolong yang akan perlu melakukan beberapa pendekatan, kaedah dan teknik di dalam praktis kerja sosial untuk meningkatkan ketidakfungsian sosial yang berlaku kepada penjaga.

Disclaimer
DISCLAIMER

The editors and publisher of Journal of Psychology and Social Health have made every possible effort to verify the accuracy of all information contained in this publication. Any opinions, discussions, views, and recommendations expressed in the article are solely those of the authors and are not of Journal of Psychology and Social Health, its editors or its publisher. Journal of Psychology and Social Health, its editors and its publisher will not be liable for any direct, indirect, consequential, special, exemplary, or other damages arising there from.

Download Hit : 1193

More Info | Full Paper


Social Media Disorder and Self-Compassion among University Students in Malaysia

Nelly Nurhidayah Binti Mohamad and NurFarhana Ardillah Aftar

Volume : vol 4

Publication Date : 2020-12-12

Keywords : Social Media Disorder (SMD), self-compassion, Self-Compassion Scale (SCS), Social Media Disorder (SMD) Scale

Abstract : The younger generation in Malaysia is now more exposed to technology and use of the internet, especially social media such as Facebook and Instagram. However, excessive use of social media may lead to an unhealthy pattern of frequent use that can result in an addiction. This can then lead to disregard for self-love, self-appreciation, or self-care. Self- compassion includes the ability to notice the experience of suffering, the ability to empathize or “suffer with” the individual’s self, and the ability to offer kindness and understanding to oneself. Previous studies have shown that high levels of self-compassion in individuals can be beneficial as a way of coping or buffering negative and harmful threats received through social media. However, there is insufficient study regarding whether excessive and unhealthy use of social media can result in a decreased level of self-compassion in an individual. This research aimed to identify the presence of Social Media Disorder and the levels of self-compassion among youths, specifically university students in Malaysia. Further, this study also attempted to identify any significant correlation between Social Media Disorder (SMD) and the level of self-compassion. A total of 142 Malaysian university students consisting of 72 female students and 70 male students within the age range of 18 to 26 years old participated in this study. They completed the Social Media Disorder (SMD) Scale and the Self-Compassion Scale (SCS). Results show that only 18% of the participants obtained results indicating the presence of a Social Media Disorder. As for the level of self-compassion, 78% were found to have moderate levels of Self-Compassion. A significant but weak positive correlation was identified between Social Media Disorder and Self-Compassion. Despite concerns regarding the use of social media, the findings of this study suggest that social media use among university students may not necessarily be at a level that it is concerning. However, the presence of correlation between the two variables, suggests that further exploration in this area may be needed.

Disclaimer
DISCLAIMER

The editors and publisher of Journal of Psychology and Social Health have made every possible effort to verify the accuracy of all information contained in this publication. Any opinions, discussions, views, and recommendations expressed in the article are solely those of the authors and are not of Journal of Psychology and Social Health, its editors or its publisher. Journal of Psychology and Social Health, its editors and its publisher will not be liable for any direct, indirect, consequential, special, exemplary, or other damages arising there from.

Download Hit : 3174

More Info | Full Paper


Depressive Symptoms among Final Year Student: A Study of Gender Differences

Lim Chin Fen and Norsimah Dasan

Volume : vol 4

Publication Date : 2020-12-12

Keywords : depressive symptoms, gender, student

Abstract : The prevalence of depression among university students, especially final year students, is increasing. However, different gender shows a different degree of depressive symptoms. Hence, the researcher studied the significant differences in depressive symptoms among different gender of final year students in University Malaysia Sabah (UMS), Kota Kinabalu. Final year students from Faculty of Medicine & Health Sciences (FMHS), Faculty of Food Science & Nutrition (FFSN), Faculty of Business, Economics & Accountancy (FBEA), and Faculty of Social Sciences & Humanities (FSSH) completed the survey measuring depressive symptoms (Center or Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D)) through online. This study using cluster random sampling, and 150 students who had participated (53.3% female and 46.7% male). The mean age of the participants was 23.15 years. The descriptive result showed final year students have a high level of depressive symptoms, which a mean is 36.97 (SD = 12.41). The independent-samples t-test result showed a significant difference between males and females in depressive symptoms (p < .05). These findings are supported by several previous studies and discuss important aspects related to gender roles, especially among university students. The potential explanations for this finding include the physiological factor, personality, and environment factor. The implication of the research’s findings has contributed knowledge to the field of depressive symptoms. Also, the Ministry of Education may give more attention to and help vulnerable students, especially female students. For future research, university students from other states or areas should be included to generalize the result. In conclusion, females are vulnerable to the social setting. Therefore, to decrease the incidence of depressive symptoms in females, the entire society, but not only the people around them, have the responsibility to help females to deal with distress mood.

Disclaimer
DISCLAIMER

The editors and publisher of Journal of Psychology and Social Health have made every possible effort to verify the accuracy of all information contained in this publication. Any opinions, discussions, views, and recommendations expressed in the article are solely those of the authors and are not of Journal of Psychology and Social Health, its editors or its publisher. Journal of Psychology and Social Health, its editors and its publisher will not be liable for any direct, indirect, consequential, special, exemplary, or other damages arising there from.

Download Hit : 502

More Info | Full Paper


The Relationship between Self-Efficacy, Social Support and Psychological Well-Being among Adolescent with Physical Disabilities in Lagos State, Nigeria

Nwosu Eziaha James Jay Jay, Hanina H. Hamsan and Aini Azeqa Ma’rof

Volume : vol 4

Publication Date : 2020-12-12

Keywords : adolescent, physical disabilities, self-efficacy, social support, psychological well-being

Abstract : The aims of this study was to examine the relationship between self-efficacy, social support, and psychological wellbeing among adolescent with physical disabilities in Lagos State, Nigeria. Total of 300 students (141 males & 159 females) from public secondary schools participated in this study, aged between 13 to 17 years old. A multistage sampling technique was used to choose the respondent. Three established instruments were used to measure the variables studied: Ryff Scales of Psychological Well-being (Ryff, 1989), Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS) (Zimet et al., 2010) and General Self–Efficacy Scale (GSE) (Schwarzer & Jerusalem, 1995). The independent sample t-test analysis revealed that there was a significant difference in peers social support and psychological wellbeing (autonomy) between males and females. Furthermore, there was positive correlation between five factors of psychological wellbeing (autonomy, personal growth, purpose in life, self-acceptance, and environmental mastery) and social support (family & friends). There was a significant relationship between self-efficacy and social support (family & friends). Peers social support was found as the main predictor of purpose in life. Thus, the findings indicate that self-efficacy has a positive and significant impact on purpose in life, consequently, high level of self-efficacy contributes to high levels of life satisfaction. More also, social support from family and friends help to facilitate the adolescent’s advancement in manners that are healthier. Gender does not have an impact on psychological well-being among male and female adolescents with physical disabilities in Nigeria. The finding of the study can assist with planning projects, methods, and strategies to improve students’ self-efficacy and psychological well-being.

Disclaimer
DISCLAIMER

The editors and publisher of Journal of Psychology and Social Health have made every possible effort to verify the accuracy of all information contained in this publication. Any opinions, discussions, views, and recommendations expressed in the article are solely those of the authors and are not of Journal of Psychology and Social Health, its editors or its publisher. Journal of Psychology and Social Health, its editors and its publisher will not be liable for any direct, indirect, consequential, special, exemplary, or other damages arising there from.

Download Hit : 1113

More Info | Full PaperPage