Jurnal Psikologi dan Kesihatan Sosial merupakan jurnal yang merangkumi dua disiplin ilmu iaitu psikologi dan kesihatan sosial. Bidang psikologi merujuk kepada 56 divisions berdasarkan pengkategorian bidang psikologi oleh American Psychological Association (APA) antaranya Psikologi Positif, Psikologi Kesihatan, Psikologi Perkembangan, Psikologi Pendidikan, Psikologi Rehabilitasi, Psikologi Trauma, Psikologi Media dan Teknologi. Bidang Kesihatan Sosial pula seperti Kesejahteraan, Fungsi Sosial, Personaliti dan Kemahiran Sosial, Norma Sosial, Kesaksamaan, dan Modal Sosial. Jurnal ini diterbitkan sekali setahun iaitu pada bulan Disember tahun penerbitan. Bilangan terbitan jurnal iaitu sekali setahun merupakan kriteria minimum yang telah ditetapkan oleh Malaysian Citation Index (MyCites). Manuskrip diterbitkan dalam bahasa Melayu atau Inggeris.

Untuk maklumat lebih lanjut, sila hubungi:

Ketua Editor
Jurnal Psikologi dan Kesihatan Sosial
Unit Penyelidikan Psikologi dan Kesihatan Sosial
Universiti Malaysia Sabah
e-mel : jpsiks@ums.edu.my
website : http://jpsiks.cseap.edu.my/

Mengenai Jurnal Psikologi dan Kesihatan Sosial
Dapatkan Jurnal
Pengumuman
 • JPsiKS Successfully indexed by MyJournal
  Congratulation. Your recent journal registration titled
  "JURNALPSIKOLOGIDANKESIHATANSOSIAL= JURNALOFPSYCHOLOGYANDSOCIALHEALTH"
  on MyJurnal website has been approved.
  Best regards,
  BAHAGIAN SITASI…

 • Pelancaran JPsiKS
  pelancaran JPsiKS pada 6/12/2017 bertempat di mini Auditorium, FPP

 • more
e-ISSN
e-ISSN : 2600-7819
List of Recent Articles

Berita Palsu Semasa Pandemik COVID-19: Tinjauan Dari Perspektif Perundangan

Ida Shafinaz Mohamed Kamil, Mohd Dahlan A. Malek

Volume : vol 5

Publication Date : 2021-12-15 20:47:50

Keywords : berita palsu, COVID-19, kesalahan jenayah, infodemik, pandemik

Download Hit : 1428

More Info | Full Paper

Abstract : Hari ini, seluruh dunia sedang menghadapi bencana yang dipanggil penyakit novel coronavirus yang dikenali sebagai COVID-19. Setakat Oktober 2021, telah dilaporkan bahawa lebih daripada 248 juta kes dan 5 juta kematian direkodkan di seluruh dunia. Di Malaysia, 2,466,663 kes direkodkan dengan 28,876 kematian dilaporkan pada 30 Oktober 2021. Malangnya, dunia bukan sahaja berhadapan dengan pandemik COVID-19, malah infodemik COVID-19 juga, di mana berita palsu tentang penyakit COVID-19 merebak dengan lebih cepat dan lebih meluas daripada virus itu sendiri. Penularan berita palsu semakin berleluasa menerusi pelbagai platfom media sosial yang menimbulkan kebimbangan dalam kalangan masyarakat. Ketidakpastian dalam memahami apa sebenarnya berita palsu telah menyebabkan kesukaran dan cabaran dalam menyediakan penyelesaian kepada bahaya yang ditimbulkan oleh berita palsu. Artikel ini membincangkan apa yang dikatakan berita palsu dan mengkaji rangka kerja undang-undang yang disediakan untuk memerangi berita palsu di Malaysia. Dengan menggunakan metodologi penyelidikan doktrinal, artikel ini menganalisis dengan teliti peruntukan undang-undang yang berkaitan di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, dan Kanun Keseksaan serta Ordinan Darurat (Kuasa-Kuasa Perlu) (No.2) 2021 yang berkuat kuasa pada 12 Mac 2021 serta kes berkaitan, untuk kesalahan dan hukuman berhubung dengan berita palsu. Dapatan daripada analisis menunjukkan bahawa masih terdapat ruang untuk penambahbaikan dalam peruntukan undang-undang untuk mengawal berita palsu khususnya mengenai COVID- 19.


The Effect of Workforce Diversity on Job Performance among Private Sector Employees in Malaysia

Wong Ying Huan

Volume : vol 5

Publication Date : 2021-12-15 20:46:13

Keywords : workforce diversity, job performance, employees, private sector

Download Hit : 128

More Info | Full Paper

Abstract : Workforce diversity has been gaining concern from organizations worldwide, as it is viewed as the foundation for innovation and creativity that can result in positive organizational outcomes such as excellent job performance. Therefore, the present study aimed to examine the effect of workforce diversity (gender, age, ethnic and educational background diversity) on job performance among private sector employees in Malaysia. Workforce Diversity Scale (WDS) and Individual Work Performance Questionnaire (IWPQ) were used in the study. Data were collected using Google Form. Snowball sampling technique was applied in this quantitative cross-sectional study to recruit 260 private sector servants age 20 years old and above with at least one year work experience. Data analysis showed that all workforce diversity variables (gender, age and educational diversity) except for ethnic diversity significantly predicted job performance. Results indicated that it is essential for organizations to value the diversity among workforce and implement effective diversity management practices to ensure positive organizational outcomes.


Generalized Anxiety Among University Students

Nireisha Durai Raju, NurFarhana Ardillah Aftar

Volume : vol 5

Publication Date : 2021-12-15 20:38:25

Keywords : Generalized Anxiety Disorder, Gender, university student, CGPA, Generalized Axiety Disorder Scale-7 (GAD-7)

Download Hit : 521

More Info | Full Paper

Abstract : Generalized anxiety disorder is an ongoing mental health disorder that gives rise to fear, continuous feeling of being overly concerned about everything in everyday life. The prevalence of generalized anxiety problems in youngsters who enrolled in university and colleges is quite higher among other adults. In terms of gender differences, females are twice or thrice as likely as males to experience generalized anxiety disorder. Thus, this study is carried out to determine GAD level among university students, to compare levels of GAD between male and female, as well as to determine correlation between generalized anxiety and CGPA. A total of 399 respondents participated in this study with 212 female and 187 male respondents. The data for this study is collected by using Generalized Anxiety Disorder-7 scale. The results of this study revealed that generalized anxiety score is found high among female students compared to male students. Moreover, generalized anxiety negatively correlates with CGPA of students. In conclusion, GAD-7 score in this population is high in female students than in male students and there is a significant negative correlation between CGPA and generalized anxiety score. With this finding, parents, teachers, counsellors and other mental health professionals can hopefully have better insights regarding the likelihood of GAD among university students in terms of gender differences and academic performance.


Budaya Kebergantungan Terhadap Dana Kewangan Felda: Kajian Kes Pemimpin Belia Felda

Nik Hasrul Mohd Zainudin, Muhammad Idris Bullare @ Bahari

Volume : vol 5

Publication Date : 2021-12-15 20:35:39

Keywords : konsep kebergantungan, dana kewangan, belia, pemimpin belia, Felda

Download Hit : 191

More Info | Full Paper

Abstract : Kajian ini adalah bertujuan untuk memahami budaya kebergantungan daripada perspektif pemimpin belia di tanah rancangan Felda. Kajian menggunakan kaedah kualitatif sebagai reka bentuk kajian menerusi kaedah temu bual. 11 orang pengerusi atau ketua yang mewakili 11 wilayah Felda yang dipilih sebagai responden kajian bagi memahami budaya kebergantungan belia di wilayah masing-masing. Berdasarkan hasil analisis temu bual yang dijalankan menemui terdapat tiga tema asas yang muncul iaitu budaya kebergantungan terhadap dana untuk menjalankan aktiviti belia, pemberian dana oleh pihak Felda untuk menjalankan aktiviti ekonomi dan program penjanaan pendapatan oleh Felda. Ketiga-tiga tema asas ini telah membentuk tema utama iaitu budaya kebergantungan pemimpin belia terhadap dana kewangan Felda. Budaya kebergantungan ini menyebabkan mereka sentiasa mengharapkan bantuan dana daripada Felda. Oleh yang demikian, bagi menjadikan belia sebagai peneraju tanah rancangan Felda, mereka perlu dipersiapkan untuk menjadi pelapis pada masa akan datang bagi membolehkan mereka membangunkan kelompok komuniti mereka di samping mengetengahkan cara lain untuk diberikan kepada mereka agar tidak terus mengamalkan budaya kebergantungan terhadap Felda.


Penerimaan Masyarakat Terhadap Program Kementerian Kesihatan Malaysia Dalam Membendung Aktiviti Merokok

Jamaludin Bakar, Ida Zaliza Zainol Abidin, Syed Ismail Syed Mohamad, Hamidah Binti Yusof

Volume : vol 5

Publication Date : 2021-12-15 20:30:53

Keywords : tadbir urus kerajaan, polisi dan dasar, rokok, ketagihan

Download Hit : 247

More Info | Full Paper

Abstract : ‘Program Berhenti Merokok’ telah diwujudkan seawal tahun 1998 sebagai salah satu pendekatan pencegahan bagi membantu masyarakat mengatasi tabiat merokok. Selain daripada itu, pelbagai dasar dan polisi kerajaan telah diwujudkan selaras dengan kehendak World Health Organization (WHO) dalam mewujudkan persekitaran sihat telah mendorong pelbagai inisiatif dari pihak Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) dalam mewartakan larangan merokok di seluruh negara agar langkah penguatkuasaan boleh dijalankan bagi membendung aktiviti merokok di tempat-tempat awam. Namun yang demikian, pelbagai reaksi masyarakat setempat dapat dilihat berkenaan inisiatif kerajaan dan KKM. Kertas konsep ini bertujuan untuk mengkaji sebab kurangnya penerimaan masyarakat Malaysia terhadap inisiatif KKM dalam membendung kegiatan merokok. Hasil kajian ini diharap dapat memperbudayakan tadbir urus dalam polisi dan dasar kerajaan agar lebih berkesan, berlandaskan kebertanggungjawaban dan ketelusan dalam semua faktor yang berkaitan.


Work-School Conflict, Academic Commitment and Life Satisfaction Among Working University Students in Malaysia

Yusmariaziani Yusri

Volume : vol 5

Publication Date : 2021-12-15 20:29:06

Keywords : working students, work-school conflict, academic commitment, life satisfaction

Download Hit : 201

More Info | Full Paper

Abstract : Previous studies showed that life as working students has caused significant strain on student’s psychological wellbeing specifically their life satisfaction. Therefore, this study was conducted to gain more insight regarding to workschool conflict and academic commitment towards life satisfaction among undergraduate Malaysian working university students. This study involved 256 respondents from private (n = 69) and public universities (n = 187) across Malaysia. The mean age of the participants is 23.22 (SD = 1.79). The mean for participant’s academic performance is 3.39 (SD = .393). The mean working hours would be 20.98 hours (SD = 8.158). The mean for average income per week is RM 256.83 (SD = 111.896). Snowball sampling technique was employed and the questionnaire was distributed through Google Form. The data was analyzed using IBM SPSS Statistics for Windows, Version 27.0. The analysis conducted onto the data gained included descriptive statistics analysis, Pearson correlation analysis and multiple regression analysis. The instruments used in the study are Work-School Conflict Scale (WSC), Academic Commitment Scale (ASC), and Satisfaction with Life Scale (SWLS). The study reported significant relationships between work-school conflict and academic commitment towards life satisfaction. Apart from that, the current study has discovered that work-school conflict and the subscales of academic commitment which included Investment and Meaningfulness are good predictors for life satisfaction among working university students in Malaysia. The findings of the study have not only fill the gaps of previous research related to working university students in Malaysia but it also highlighted the importance in establishing interventions or programs to aid working students.


Development of Cognitive Training Game to Enhance Cognitive Process of Children with Learning Difficulty

Chua Bee Seok, Jasmine Adela Mutang, Tan Cho Chiew

Volume : vol 5

Publication Date : 2021-12-15 20:23:35

Keywords : cognitive training, learning difficulty, attention level, accuracy response

Download Hit : 118

More Info | Full Paper

Abstract : This paper discusses the development of cognitive training games based on meta-cognitive technique and to aid in enhancing cognitive processes among children with a learning difficulty (especially having problems paying attention and responding to stimuli accurately). The study was conducted on four (4) primary school students in the Bio-neurofeedback laboratory at the Faculty of Psychology and Education, Universiti Malaysia Sabah. The instruments used in this study include a cognitive training game, which consists of Neuro Game: Number and Neuro Game: Location to measure cognitive process and response accuracy to stimuli. The Mind Wave EEG Headsets measure the attention level of participants and computer to display the game and monitor participants’ cognitive processes. The effectiveness of the cognitive training game is tested by comparing the mean score of attention and mean score of accuracy response to stimuli of participants at the initial five training sessions and a subsequent five training sessions. The pretest result shows no significant increment in participants’ attention score and accurate response to stimuli score from the first five cognitive training sessions to the end of the session. These results are not as expected. However, the cognitive training game is believed to measure and improve children's cognitive process with further improvement with learning difficulty. One of the encouraging findings in the current study is the neuro game designed by the researchers can be used as an inventory to measure individual attention level and accuracy response to stimuli.


Pendidikan Kerja Sosial Berteraskan Kompetensi

Adi Fahrudin , Husmiati Yusuf , Mira Sekar Arumi , Wanda Kiyah George Albert, Abu Huraerah, Sakroni

Volume : vol 5

Publication Date : 2021-12-15 15:43:21

Keywords : pendidikan, latihan, kerja sosial, piawaian global, kompetensi

Download Hit : 135

More Info | Full Paper

Abstract : Artikel ini membincangkan tentang keperluan Pendidikan dan latihan di dalam bidang kerja sosial berdasarkan piawaian global yang telah digariskan oleh Council on Social Work Education (CSWE) agar mampu memenuhi keperluan semasa dan peredaran zaman berkaitan dengan keperluan kerja sosial. Amalan dalam Pendidikan dan praktis kerja sosial ini tidak hanya dibincangkan dalam konteks Indonesia sahaja namun ia turut melibatkan Malaysia yang kini sedang bertungkus lumus meningkatkan kualiti Pendidikan dan kepakaran dalam bidang kerja sosial. Untuk mencapai matlamat ini, Pendidikan Kerja sosial berteraskan kompetensi dan latihan kerja sosial berteraskan kompetensi merupakan pilihan alternatif yang perlu dilaksanakan


The Relationship between Self-Efficacy, Social Support and Psychological Well-Being among Adolescent with Physical Disabilities in Lagos State, Nigeria

Nwosu Eziaha James Jay Jay, Hanina H. Hamsan and Aini Azeqa Ma’rof

Volume : vol 4

Publication Date : 2020-12-12 21:39:23

Keywords : adolescent, physical disabilities, self-efficacy, social support, psychological well-being

Download Hit : 723

More Info | Full Paper

Abstract : The aims of this study was to examine the relationship between self-efficacy, social support, and psychological wellbeing among adolescent with physical disabilities in Lagos State, Nigeria. Total of 300 students (141 males & 159 females) from public secondary schools participated in this study, aged between 13 to 17 years old. A multistage sampling technique was used to choose the respondent. Three established instruments were used to measure the variables studied: Ryff Scales of Psychological Well-being (Ryff, 1989), Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS) (Zimet et al., 2010) and General Self–Efficacy Scale (GSE) (Schwarzer & Jerusalem, 1995). The independent sample t-test analysis revealed that there was a significant difference in peers social support and psychological wellbeing (autonomy) between males and females. Furthermore, there was positive correlation between five factors of psychological wellbeing (autonomy, personal growth, purpose in life, self-acceptance, and environmental mastery) and social support (family & friends). There was a significant relationship between self-efficacy and social support (family & friends). Peers social support was found as the main predictor of purpose in life. Thus, the findings indicate that self-efficacy has a positive and significant impact on purpose in life, consequently, high level of self-efficacy contributes to high levels of life satisfaction. More also, social support from family and friends help to facilitate the adolescent’s advancement in manners that are healthier. Gender does not have an impact on psychological well-being among male and female adolescents with physical disabilities in Nigeria. The finding of the study can assist with planning projects, methods, and strategies to improve students’ self-efficacy and psychological well-being.


Kesejahteraan Psikologi dalam Kalangan Atlet Sukan di Institusi Pengajian Tinggi

Mohd Dahlan A. Malek dan Ida Shafinaz Mohamed Kamil

Volume : vol 4

Publication Date : 2020-12-12 20:59:44

Keywords : kesejahteraan psikologi, motivasi, stres, daya tahan, atlet sukan

Download Hit : 5509

More Info | Full Paper

Abstract : Kajian ini dijalankan bertujuan untuk melihat kesejahteraan psikologi dalam kalangan atlet sukan di Institusi Pengajian Tinggi di Malaysia. Seramai 113 responden terlibat dalam kajian ini dengan menggunakan intrumen Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ), Depression, Anxiety and Stress Scale-21 (DASS-21), Brief Resilient Coping Scale (BRCS) dan Ryff’s Psychological Well-Being Scale (RPWS). Kajian mendapati bahawa stres dan motivasi mempengaruhi kesejahteraan psikologi para atlet. Selain itu, dapatan kajian mendapati bahawa terdapat hubungan antara stres dan daya tahan dalam menangani permasalahan yang berkaitan dengan psikologi dalam kalangan atlet. Dapatan kajian juga mendapati bahawa daya tahan berperanan sebagai moderator di antara stres dan kesejahteraan psikologi dalam kalangan atlet sukan di Institusi Pengajian Tinggi di Malaysia. Dapatan kajian ini penting untuk pihak Pengurusan Institusi Pengajian Tinggi agar memfokuskan kepada faktor psikologi untuk mengetahui tahap kesejahteraan psikologi para atlet dan juga punca stres serta tahap motivasi mereka agar mereka dapat berjaya dalam sukan dan juga pelajaran mereka.